HUMANIZERS DATABESKYTTELSESPOLITIK

HumanizeR A/S har udarbejdet denne information om persondatabeskyttelse med henblik på at sikre overholdelse af gældende persondatalovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) samt databeskyttelsesloven.

Heri kan du læse mere om, hvordan vi behandler persondata om dig som vikar eller jobsøgende. Derudover henviser vi til vores cookiepolitik der gælder for indsamling af persondata i forbindelse med vores hjemmeside www.humanizer.dk.

Dataansvarlig og kontaktinformation

HumanizeR A/S

CVR-nr. 3459 9742

Spotorno Allé 12, 2.

Høje Taastrup

2630 Taastrup  

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine persondata, kan du kontakte vores interne persondataansvarlige:

E-mail: ac@pshr.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

HumanizeR behandler dine persondata i henhold til følgende formål:

 • Oprette dig med en profil hos HumanizeR, som skal bruges til at anvise dig vikariater og/eller faste stillinger i henhold til den aftale, vi indgår med dig
 • Visse oplysninger i din profil vil i henhold til vores aftale med dig videregive til potentielle kunder til brug for vurdering af, om dine kvalifikationer matcher kundens ønsker
 • Opfylde de lovforpligtelser og dokumentationskrav, HumanizeR skal opfylde som arbejdsgiver (f.eks. krav om at vi har den fornødne dokumentation for vores vikarers identitet, opholds- og/eller arbejdstilladelse)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af vores aftale med dig om at være vikar eller jobsøgende, herunder opfyldelse af krav der stilles af den enkelte kunde)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (opfyldelse af retlige forpligtelser, der påhviler HumanizeR)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser, jf. nærmere nedenfor)
 • Databeskyttelseslovens § 11 (CPR-nummer)

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine persondata delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne dokumentere opfyldelse af vores lovforpligtelser, f.eks. i forbindelse med at have den fornødne dokumentation for identiteten på vores vikarer samt dokumentation for, at den enkelte vikar har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Vi behandler følgende persondata

I forbindelse med din aftale med HumanizeR, behandler vi følgende kategorier af persondata om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktoplysninger, herunder e-mail og telefonnummer
 • Løbende kommunikation med dig, for eksempel ift. hvornår du er til rådighed, hvilke kunder du tilbydes arbejde hos, fravær som følge af ferie, sygdom eller andre årsager
 • CV (udarbejdet af dig selv)
 • Eventuelt resultater i forbindelse med tests
 • Referencer
 • Identifikationsoplysninger (f.eks. kopi af pas, kørekort, nationalt identifikationsdokument, opholdstilladelse, arbejdstilladelse m.v.)
 • Oplysninger i tilslutningsaftale og jobbekræftelse
 • Øvrige oplysninger i det omfang, de er relevante ift. for eksempel lønplacering, dokumentationskrav fra kunden, varetagelse af opgaver, herunder kørekørt, kursusbeviser, anciennitet, ren straffeattest m.v.
 • Oplysninger vedrørende dit arbejde hos en kunde til brug for opfyldelse af vores aftale og udbetaling af løn, for eksempel overenskomst, tidsregistrering, mødetider m.v.
 • CPR-nummer til brug for identifikation og udbetaling af løn

Vi behandler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af oplysninger (såkaldt følsomme persondata) om dig.

Modtagere eller kategorier af modtagere

De registrerede oplysninger vil som nævnt blive benyttet til at anvise dig vikariater og/eller faste stillinger. Oplysningerne kan således blive videregivet til vores potentielle kunder til brug for vurdering af om dine kvalifikationer matcher kundens ønsker. Dette sker i henhold til den opgave / det forløb, som du har aftalt med HumanizeR og for at dokumentere eventuelle krav stillet af kunden, for eksempel krav om ren straffeattest, kørekort eller lign. Såfremt du antages som vikar eller ansættes hos en kunde, vil den enkelte kunde være selvstændig dataansvarlig for de persondata, kunden modtager og behandler om dig.

HumanizeR videregiver dine persondata til offentlige myndigheder i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, for eksempel i forbindelse med indberetning af løn, eller såfremt vi bliver kontaktet af en myndighed omkring dokumentation for identitet, opholds- eller arbejdstilladelse.

Derudover overlader vi dine persondata til udvalgte databehandlere, som stiller it-systemer og hosting til rådighed for os i henhold til databehandleraftaler. Alle data opbevares indenfor EU/EØS

Hvor dine persondata stammer fra

Vi behandler de persondata, du selv afgiver til HumanizeR i forbindelse med indgåelse af tilknytningsaftale og løbende mens du har en profil hos HumanizeR.

Derudover behandler vi de persondata om dig, som vi modtager fra kunden til brug for opfyldelse af vores aftale med dig, f.eks. tidsregistrering til brug for lønudbetaling og fakturering til kunden.

Opbevaring af dine persondata

Dine persondata opbevares udgangspunkt i 6 måneder.

Oplysninger til brug for HumanzieR’s bogføring og regnskabsaflæggelse samt øvrig dokumentation overfor myndigheder gemmes i 5 regnskabsår efter regnskabsårets afslutning.

 

IT-sikkerhed
HumanizeR har vedtaget interne regler om it-sikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, så vores medarbejdere kun har adgang til oplysninger, der er relevante for deres arbejde.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig i form af diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt og i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler herom.

I forbindelse med brug af eksterne samarbejdspartnere til opbevaring af persondata, sikrer vi os, at der er indgået databehandleraftale og at den pågældende samarbejdspartner har betryggende sikkerhedsprocedurer, og at efterlevelse af disse løbende kontrolleres.

 

Dine rettigheder

Du har ifølge GDPR en række rettigheder som registreret, herunder:

 • Indsigt i dine persondata
 • Indsigelse mod vores behandling
 • Rettelse eller sletning af dine persondata
 • Begrænsning af vores behandling
 • Tilbagekaldelse af samtykke
 • Dataportabilitet
 • Klage til Datatilsynet

Bemærk at der ikke altid er tale om en ubetinget ret, og der kan være situationer, hvor andre hensyn vejer tungere.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

 

Indsigt i dine persondata
Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata, vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, vi eventuelt måtte videregive dine oplysninger til.

Indsigelse mod vores behandling
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Rettelse eller sletning af dine persondata
Hvis de persondata, vi behandler om dig, er ukorrekte eller ufuldstændige, har du krav på at få oplysningerne berigtiget. Hvis der er tale om irrelevante oplysninger, er du berettiget til at få oplysningerne slettet. Krav om berigtigelse eller sletning er med forbehold for begrænsninger i gældende lovgivning og vores ret til at behandle oplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Begrænsning af vores behandling
Hvis du mener, at de persondata, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring, indtil deres rigtighed kan verificeres, eller indtil det kan konstateres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, hvis samtykke er en forudsætning. Hvis du tilbagekalder et samtykke, skal du være opmærksom på, at vi muligvis ikke vil være i stand til at levere den ydelse, dit samtykke vedrører. Der kan også være tilfælde, hvor vi er forpligtet til en bestemt behandling af dine persondata, og hvor vi derfor skal fortsætte med at behandle dine persondata.

Dataportabilitet
Hvis vi behandler dine persondata på baggrund af et samtykke eller en aftale med dig, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de persondata, du har givet os, i et elektronisk maskinlæsbart format (f.eks. via e-mail eller på et USB-stick).

Klage til Datatilsynet
Hvis du mener, at der foregår uretmæssig behandling af dine persondata, anbefaler vi dig at kontakte vores interne persondataansvarlige. Du finder kontaktoplysningerne i indledningen.

Mener du, at du – trods klage direkte til os – ikke bliver behandlet korrekt, kan du klage til Datatilsynet. Se de til enhver tid gældende kontaktoplysninger m.v. på www.datatilsynet.dk

For at benytte Temponizer systemet skal du accepterer brugen af cookies. Disse bruges til at lagre informationer om at du er logget ind samt andet systemdata. Bemærk, at det desværre ikke er muligt at benytte Temponizer uden cookiesFor at benytte Temponizer systemet skal du accepterer brugen af cookies. Disse bruges til at lagre informationer om at du er logget ind samt andet systemdata. Bemærk, at det desværre ikke er muligt at benytte Temponizer uden cookies.For at benytte Temponizer systemet skal du accepterer brugen af cookies. Disse bruges til at lagre informationer om at du er logget ind samt andet systemdata. Bemærk, at det desværre ikke er muligt at benytte Temponizer uden cookies.

Tak for tilliden,

HumanizeR A/S